Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ornamental Aquatics

مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتیVolume 3, Number 1 (2016-4)


سیتوژنتیک و کاربرد آن در مطالعات آبزیان
سیتوژنتیک و کاربرد آن در مطالعات آبزیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی گربه‌ماهیان آب‌های داخلی ایران
معرفی گربه‌ماهیان آب‌های داخلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سرماری (Channa gachua) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سرماری (Channa gachua) با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد ریزجلبک Chlorella sp در سه ترکیب ویتامینه در آب دریا
بررسی رشد ریزجلبک Chlorella sp در سه ترکیب ویتامینه در آب دریا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیوفلاک و کاربرد آن در آبزی‌ پروری
بیوفلاک و کاربرد آن در آبزی‌ پروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصیات ریختی ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciatum (Günther, 1866 در طی مراحل اولیه تکوین
مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصیات ریختی ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciatum (Günther, 1866 در طی مراحل اولیه تکوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles