مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

مدیر مسوول: دکتر شهرام دادگر

سردبیر: دکتر محمود بهمنی

هیأت تحریریه: دکتر محمود بهمنی، دکتر محمود حافظیه، دکتر همایون حسین زاده، دکتر شهرام دادگر، دکتر ابوالفضل سپهداری، دکتر مصطفی شریف‌روحانی، دکتر عباسعلی مطلبی، دکتر محمود نفیسی، دکتر تورج ولی‌نسب.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب