مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

مدیر مسوول: دکتر شهرام دادگر

سردبیر: دکتر محمود بهمنی

هیأت تحریریه: دکتر ابوالفضل سپهداری، دکتر محمود حافظیه، دکتر همایون حسین زاده، دکتر سید جلیل ذزیه زهرا، دکتر سهراب رضوانی، دکتر مصطفی شریف‌روحانی، دکتر مرتضی علیزاده، دکتر فریدون عوفی، دکتر عباس متین‌فر، دکتر عباسعلی مطلبی، دکتر حامد منوچهری، دکتر محمود نفیسی، دکتر تورج ولی‌نسب، دکتر سیامک یوسفی.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-ترویجی آبزیان زینتی:
http://ornamentalaquatics.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب